Studie Loting

Studie Loting

Loting bij teveel aanmeldingen

Om de kwaliteit en maatschappelijke waarde van het onderwijs te waarborgen hanteren sommige studies een loting. Er zijn een aantal verschillende typen loting:

Opleidingsloting

Een loting die plaats vind over alle instellingen (hogescholen, universiteiten e.d.). Dus je loot voor bijvoorbeeld tandheelkunde op landelijk niveau. Je kan voorkeursinstellingen opgeven.

Instellingsloting

Een loting over een individuele instelling. Dit gebeurt wanneer een instelling meer aanmeldingen dan plaatsen heeft. Dit vindt niet elk jaar op dezelfde instellingen plaats. Als journalistiek in Tilburg bijvoorbeeld meer aanmeldingen ontvangt dan plaatsen vindt er een instellingsloting plaats.

Je hebt 3 lotingskansen per opleiding (bv. geneeskunde). Je mag maar aan een loting per studiejaar meedoen en de lotingen van voor 1998 tellen daarbij niet mee.

Er zijn drie wijze waarop je binnen kan komen voor een opleiding met loting.

  • Decentrale loting; Een instelling mag maximaal 50% van zijn plaatsen zelf verloten. Dat wil zeggen zelf mensen selecteren en daartussen loten. Deze 50% is exclusief de categorie A die bij de centrale loting direct geplaatst wordt voor de instelling.
  • 8 of hoger; Als je gemiddeld een 8 voor je eindexamen havo/VWO met profiel of MBO niv.4 hebt gehaald wordt je automatisch geplaatst voor de opleiding en instelling van je eerste keus. Dit is lotingsklasse A Je eventuele inschrijving voor een decentrale plek wordt ingetrokken.
  • Centrale loting; de lotingsprocedure waarbij je op basis van klasse kans maakt op een plek op je opleiding. De kansen zijn als volgt:

A Hoger dan of gelijk aan 8,00 
B Lager dan 8,00, maar hoger dan of gelijk aan 7,50
C Lager dan 7,50, maar hoger dan of gelijk aan 7,00
D Lager dan 7,00, maar hoger dan of gelijk aan 6,50
E Lager dan 6,50

B : C : D : E = 9 : 6 : 4 : 3

Als je wordt geselecteerd voor de decentrale loting verbruik je een lotingskans voor die opleiding. Wordt je dit niet en neem je deel aan de centrale loting, dan verbruik je maar 1 lotingskans.

De gemiddelde cijfers zijn punten voor een havo/VWO diploma of een MBO niv.4. Als je via een niet reguliere opleiding instroomt krijg je lotingsklasse C. Een niet reguliere vooropleiding is een certificaat van een andere opleiding die wel bewijst dat je aan de opleidingseisen voldoet. Bijvoorbeeld een HBO propedeuse.

Na de loting

Indien je bent ingeloot voor een opleiding is het mogelijk deel te nemen aan de ruilbeurs van DUO. Indien je bent uitgeloot neem je automatisch deel aan de naplaatsingen tenzij je aangeeft dat niet te willen. Met naplaatsingen worden de plekken opgevuld die vrijkomen door het terugtrekken van ingelote studenten.

Soms is er ook een tweede loting voor een opleiding omdat niet alle plekken door de loting bezet zijn. Je kan alleen deelnemen aan de tweede loting als je bij de eerste loting bent uitgeloot. Je verspilt hiermee niet een extra lotingskans.

Kijk voor meer informatie over studie lotingen op: IB-Groep.nl