Belangenorganisaties Lokaal

Belangenorganisaties Lokaal

Lokale vertegenwoordiging

Buiten de landelijke organisaties als ISO en LSVb zijn er ook andere soorten studentenvertegenwoordigingen. Deze vertegenwoordigen de student op lokaal gebied.

In de meeste steden kun je de volgende soorten vertegenwoordigingen vinden:

  • Universiteitsraad
  • Faculteitsraad
  • Studentenvakbonden
  • Studentenfracties
  • Opleidingscommissies

Universiteitsraad

Op iedere universiteit heb je een universiteitsraad. Dit is een democratisch gekozen medezeggenschapsorgaan voor studenten en medewerkers. De universiteitsraad bestaat dus over het algemeen uit een personeels- en studentengeleding. De raad heeft in Nederland adviesrecht wat betekent dat zij advies mogen geven over besluiten van het CvB (College van Bestuur), het centrale bestuursorgaan van de universiteit of hogeschool.

Soms heeft de universiteitsraad ook instemmingsrecht. Dat betekent dat het College van Bestuur niet zonder toestemming van de raad bepaalde plannen uit mag voeren.

Faculteitsraad

De faculteitsraad doet eigenlijk hetzelfde als de universiteitsraad maar dan op facultair gebied. Ook zij hebben in principe adviesrecht en soms instemmingsrecht en bestaan uit een personeels- en studentengeleding. De faculteitsraad echter geeft geen adviezen over het beleid van het College van Bestuur maar over het beleid van het faculteitsbestuur, het bestuursorgaan van de faculteit.

Studentenvakbonden

Studentenvakbonden zijn meestal niet gebonden aan een enkele universiteit of hogeschool. Zij behartigen de belangen van studenten van de stad in het algemeen. Studentenvakbonden komen onder andere op voor de belangen van studenten als het gaat om huisvesting, studiefinanciering, verbetering van studiefaciliteiten en beter onderwijs en onderzoek. Niet iedere stad heeft een studentenvakbond.

Hieronder vind je een lijstje met actieve studentenvakbonden:

Kijk hier voor meer studentenvakbonden

Studentenfracties/-partijen

Studentenfracties of studentenpartijen vind je niet in iedere stad maar zijn op sommige universiteiten actief. Een studentfractie zet zich in voor de student binnen de universiteit. Zij voeren bijvoorbeeld actie voor betere faciliteiten op de faculteit, verbetering van de kwaliteit van het onderwijs of een soepelere overgang van de Bachelor naar de Master.

Studentenpartijen hebben vaak een duidelijke visie over wat zij belangrijk vinden binnen de universiteit en hoe zij hun doelstellingen willen bereiken. Tijdens verkiezingsperiodes kunnen leden van partijen zich verkiesbaar stellen voor de universiteits- of faculteitsraad om via deze raden hun doelstellingen te bereiken. In deze tijd wordt campagne gevoerd om studenten tot stemmen over te halen.

Opleidingscommissies

Een opleidingscommissie houdt zich over het algemeen bezig met het verbeteren of in stand houden van de kwaliteit van de opleiding. Meestal zijn er ook één of meerdere student-leden actief in de opleidingscommissie. De leden worden vaak maar niet altijd democratisch gekozen.